Subvencija prehrane

Šolsko   prehrano   urejata   Zakon   o   šolski   prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012). Vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem ni potrebno oddajati, saj bo šola upoštevala...

Subvencije šole v naravi

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. RS 61/ 2004) imate starši možnost zaprositi za subvencioniranje. Do subvencije šole v naravi oziroma strnjenega tečaja plavanja so upravičeni učenci iz družin, ki izpolnjujejo določene kriterije, navedene...

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmetiNeobvezni izbirni predmeti OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI KAJ SO  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ? Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev.  IP omogoča učencem, da ob lastni izbiri poudarijo in razvijajo svoje...

Štipendije

Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 99/2013) lahko najdete na naslednjem spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139   Namen Pogoji Kdo dodeli štipendijo Državna štipendija https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ pomoč...

Delo z učenci priseljenci

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolišu. Na podlagi 10. člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki...
Dostopnost