Subvencioniranje prehrane in sprememba

Subvencioniranje prehrane in sprememba

 

Spoštovani starši!

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

VEČ SI PREBERITE:  DOPIS MINISTRSTAVA

SPREMEMBA:


SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – NOVOST PRI SUBVENCIJAH ŠOLSKIH KOSIL

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da na novo sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16, ZUPJS – G) širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila (brezplačno kosilo) bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejme družina, je zapisan v odločbi o otroškem dodatku).

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. Šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Za subvencijo malice ni sprememb in velja enako kot do sedaj.

Starše prosimo, naj preverijo datum veljavnosti odločbe o otroškem dodatku in ob morebitnem skorajšnjem poteku pravočasno vložijo novo vlogo.

Dostopnost