Svetovalna služba

Svetovalna služba

 

Opis delovnih nalog šolske svetovalne službe

Delo šolske svetovalne službe obsega sodelovanje z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami. Z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba se zato vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Ker je temeljni cilj šolske svetovalne službe sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca na šoli, njeno delo temelji na:

 • skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oz. na naslednjo stopnjo izobraževanja,
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 •  ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci,
 •  upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program, kadrovski in materialni pogoji),
 • ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oz. vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah ipd., pri pouku in zunaj pouka).

Učenci in starši lahko v šolski svetovalni službi poiščete informacije, nasvete in pomoč glede:

 • vpisa in sprejema otrok v 1. razred in prepisov v višje razrede,
 • poklicnega informiranja in svetovanja, · učnih in/ali vedenjskih težav,
 • postopkov v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami,
 • postopkov v zvezi z nadarjenimi učenci,
 • postopkov v zvezi z vključevanjem učencev priseljencev
 • subvencioniranja prehrane, šole v naravi, izvenšolskih bivanj…

V prizadevanjih za vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju je naše strokovno delo usmerjeno tudi v načrtovanje in izvajanje proaktivnih in preventivnih vzgojnih dejavnosti na šoli. Pri tem izhajamo iz vizije in vrednot šole ter potreb učencev in okolja.

MOBILNI TELEFON ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  030 720 582 (OD 9.00 DO 15.00)

 • Strokovne delavke

Carmen Pirc, socialna delavka, is.vv-so@crip.nemrac
Katarina Granda, socialna delavka, is.vv-so@adnarg.aniratak
Polona Lipovec, pedagoginja, is.senra.tseug@cevopil.anolop
Neja Malis, psihologinja, is.vv-so@silam.ajen

 • Izvajalci ur dodatne strokovne pomoči (DSP učitelji)

Pika Polona Bižal, specialna in rehabilitacijska pedagoginja,
is.vv-so@lazib.anolopakip
Sonja Domazet, psihologinja, is.vv-so@tezamod.ajnos (odsotna, namesto nje Katarina Vetrih, is.vv-so@hirtev.aniratak).

Kaja Lipovec, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in socialna pedagoginja,
is.vv-so@cevopil.ajak
Matic Mur, specialni in rehabilitacijski pedagog (nadomešča Tinkara Ketiš, specialna in rehabilitacijska pedagoginja), is.vv-so@sitek.araknit

SPREMLJEVALCI

Tomas de Zarate,
Maja Rainer, is.vv-so@reniar.ajam
Valentina Čermelj, is.vv-so@jlemrec.anitnelav

ZUNANJI SODELAVKI – MOBILNA SLUŽBA CENTRA JANEZA LEVCA LJUBLJANA

Nastja Oder, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Neža Zazvonil, specialna in rehabilitacijska pedagoginja

ZUNANJI SODELAVKI ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Lidija Kornhauser Robič, surdopedagoginja
Gordana Ilievska, surdopedagoginja

Spletne strani za  podporno obliko ob duševni stiski:

Telefoni za pomoč v stiski

 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Organizacije in društva za pomoč v stiski

 • Zveza prijateljev mladine Moste-Polje: Vključitev v razbremenilni razgovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki 01 544 30 43 (splošna številka) in na elektronski pošti ten.etsommpz@ofni.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Svetovanje po elektronski pošti: is.sos-ovtsurd@sos-ovtsurd.

Podporne institucije v lokalni skupnosti :

MISSS , Kunaverjeva 2  : https://misss.si/

 • Dnevni center Skupaj v skupnosti
 • Informiranje in svetovanje

Zmaj ima mlade, Tugomerjeva 2 : https://mladizmaji.si/program/delavnica-znam-otresti-svoj-stresss/

 • Delavnice in aktivnosti za otroke in mladostnike

 

 

 

 

 

 

Dostopnost