Nadarjeni učenci

V 1. triadi poteka delo z nadarjenimi v oblikah notranje diferenciacije v okviru oddelka.

V 2. in 3. triadi v oblikah notranje diferenciacije znotraj oddelka ter v obliki manjših učnih skupin.

Delo z nadarjenimi se v grobem odvija v treh sklopih.

Prvi sklop vključuje odkrivanje, testiranje in identifikacijo. Testiranje se izvaja od 4. razreda dalje, ko razredniki (šolska svetovalna služba, zunanji strokovnjaki, starši) predlagajo učenca kot nadarjenega. Ko se postopek identifikacije zaključi, se učence, ki so prepoznani kot nadarjeni, vključi v različne aktivnosti, ki jih pripravi in organizira šola.

Drugi sklop vključuje izdelavo individualiziranega programa za posameznega učenca na podlagi rezultatov testiranja ter izpolnjenega vprašalnika učenca, v katerem izrazi svoje želje in pričakovanja.

Tretji sklop vključuje izvedbo aktivnosti z nadarjenimi učenci: vključevanje v pouk z nadarjenimi in v dodatni pouk, tekmovanja, tabore, ekskurzije, mednarodne projekte, pisanje projektnih in raziskovalnih nalog, nastopi na prireditvah, sodelovanje na natečajih, okrasitev in poslikava šole, aktivnosti na računalniškem in tehničnem področju, pomoč pri pripravi ozvočenja, fotografiranju, oblikovanju prispevkov za spletno stran šole in šolski časopis, udeležba na različnih dogodkih, organiziranih na mestni in državni ravni (bralna značka, kolesarski krog, diham ples, festival športa…) interesne dejavnosti …

Možnost vključevanja ponujamo vsem vedoželjnim učencem, tudi tistim, ki nimajo potrdila o nadarjenosti, imajo pa željo po delu in sodelovanju.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na šolsko psihologinjo Jernejo Malis, is.vv-so@silam.ajen.

Dostopnost