Usmerjanje in učna pomoč

Otrokom, ki imajo težave pri obvladovanju učne snovi, nudimo dodatno strokovno pomoč. Dolžni smo slediti kontinuumu učne pomoči.

 1. stopnja: Sprva otroku s težavami pomoč nudi razrednik, učitelj OPB. Učenca vključimo v dopolnilni pouk.
 2. stopnja: V kolikor težave vztrajajo ali se celo večamo se v pomoč vključi šolska svetovalna služba. Staršem se predstavi kontinuum učne pomoči, v sodelovanju z razredničarko se omogočijo določene dodatne prilagoditve. V okviru pomoči se dogovarjamo z učitelji ob pripravi individualiziranih načrtov dela za posameznega otroka in delo sproti spremljamo.
 3. stopnja: Otroka se s soglasjem staršev vključi v dodatno uro individualne ali skupinske pomoči. V okviru kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami učence vključimo v skupinske ali individualne oblike dela (DISP) ter po potrebi pripravimo individualne delovne projekte pomoči za posamezne učence. Prav tako pomagamo in pripravimo individualne delovne projekte pomoči za učence, ki imajo čustvene/vedenjske težave oziroma težave z vedenjem ter učencem tujcem.
 4. stopnja: V kolikor vsi ti koraki pomoči niso uspešni in otrok ne uspe izkazati znanja, kljub trudu, vztrajnosti domačemu delu in z vsem oblikami dodatne pomoči v šoli napotimo starše na nadaljnjo diagnostiko v zunanje ustanove. Po pridobitvi mnenja strokovnih zunanjih ustanov se sestanemo in skupaj načrtujemo nadaljnjo pomoč za učenca s težavami. Lahko se izoblikuje IDPP s prilagojenim načinom dela, predvsem pa ocenjevanja v skladu s priporočili, ki jih učenec potrebuje ter o tem obvesti celotni učiteljski zbor.
 5. stopnja: V kolikor IDPP s prilagoditvami in upoštevanju priporočil ne zadostuje, se lahko starši (oz. šola) na podlagi strokovnega mnenja zunanje ustanove odločimo za vložitev zahtevka za pridobivanje odločbe o usmerjanju Zavoda RS za šolstvo.

Ob prejemu odločbe:

 • sledi sestanek strokovne skupine (starši otroka, razrednik, posamezen učitelj, vodstvo šole in šolski psiholog, občasno zunanji strokovni sodelavec) za oblikovanje individualiziranega načrta, kjer se dogovorimo tudi za nadaljnje spremljanje in srečanja. Če je odločba že »stara«, pripravimo individualiziran program v avgustu. Sestanke, na katerih te programe sprejmemo, organiziramo v septembru; za šolske novince ali novo prišolane učence izvedemo sestanke že v avgustu;
 • seznanimo učiteljski zbor z individualiziranim programom (september in oktober) z namenom predstaviti otroke oziroma njihove prilagoditve;
 • koordiniramo in spremljamo izvajanje individualiziranega programa (razrednik, učitelj, individualni učitelj, vodstvo šole in šolski psiholog);
 • vodimo osebno mapo otroka;
 • po potrebi izvajamo evalvacijske sestanke tudi ob polletju;
 • ob koncu šolskega leta delo strokovne skupine evalviramo in (skupaj s starši) pripravimo predloge za naslednje šolsko leto, kar je del individualiziranega programa;
 • za devetošolce in šestošolce je treba uveljaviti in v računalniški program vnesti prilagoditve za nacionalne preizkuse znanja (december oz. januar) ter napisati poročila VIZ, če se starši odločijo za ponovno vlaganje zahtevka za usmerjanje.

Otrokom z odločbami nudijo pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj različni profili delavcev (surdopedagog, psiholog, pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog). Učno pomoč nudi devetnajst učiteljev različnih strok.

To delo (individualno dogovarjanje, sestanki) koordinira šolska psihologinja Jerneja Malis, is.vv-so@silam.ajen.

Dostopnost